ATEX Kapsamında TÜRKAK Akreditasyonunun Önemi

Günümüz iş hayatı üretim, hizmet, tedarik, lojistik gibi pek çok alanda standardizasyona gitmenin önemini kavramış durumda. Bu amaçla onlarca yönetim sistemi ve yüzlerce teknik standart yürürlükte. Hem ülke bazında hem de AB gibi ülkeler üstü yapılar nezdinde ürün ve hizmetlerin standartlaştırılması için kurulan federasyon benzeri yapılar bu uygulamaları belirliyor. Ülkemizde bu açından en önemli kurum da Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)‘dur. TÜRKAK akreditasyonuna sahip olmak bir işletmenin, belirlenen konularda ulusal ve uluslararası yeterliliğinin olduğunu gösteren bir işarettir.

TÜRKAK‘ın Amacı ve Yapısı:

TÜRKAK, uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmek, bu kuruluşların ulusal ve uluslararası standartlara göre faaliyette bulunmalarını ve bu suretle uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenen belgelerin ulusal ve uluslararası alanda kabulünü temin etmek amacıyla, merkezi Ankara’da olmak üzere Dışişleri Bakanlığı ile ilgili, özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliği haiz, kâr amacı gütmeyen, idari ve mali özerkliğe sahip ve özel bütçeli bir kuruluştur.

TÜRKAK Akreditasyonu Ne Anlama Gelir?

TÜRKAK akreditasyonu, TÜRKAK tarafından, laboratuvarların, muayene ve belgelendirme, doğrulama, yeterlilik testi sağlama, referans malzeme üretimi, numune alma kuruluşları ile diğer uygunluk değerlendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliğinin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi işlemlerinin bütününü kapsayan bir terimdir.

Akredite Etmek Ne Demektir?

İlgili mevzuat çerçevesinde ihtiyari veya zorunlu alanlarda, özel veya kamu laboratuvarlarının, muayene, belgelendirme, doğrulama, yeterlilik testi sağlama, referans malzeme üretimi, numune alma kuruluşları ile diğer uygunluk değerlendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre faaliyet gösterdiğinin Kurum tarafından onaylanması işlemi olarak tanımlanmaktadır.

Uygunluk Değerlendirmesi Ne Demektir?

Bir ürüne, sürece, hizmete, sisteme, kişiye veya kuruluşa ilişkin belirli şartların yerine getirilip getirilmediğini gösteren sürece verilen isimdir.

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Nedir?

Deney, kalibrasyon, tıbbi deney, muayene, belgelendirme, doğrulama, yeterlilik testi sağlama, referans malzeme üretimi, numune alma ile diğer uygunluk değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştiren kuruluşu ifade eder.

TÜRKAK’ın Görev ve Yetkileri Nelerdir?

TÜRKAK’ın görev ve yetkileri 15.7.2018 Tarih ve 30479 Saylı Resmi Gazate’de yayınlanmıştır. Buna göre:

  1. Ülkemizde uygunluk değerlendirme kuruluşlarına akreditasyon hizmeti sunan tek kuruluş olarak Kurum faaliyetleri ile ilgili düzenlemeleri yapmak, akreditasyon ile ilgili gerekli kıstas ve tedbirleri belirlemek, bunları uygulamak ve gerektiğinde değiştirmek, yürürlükten kaldırmak ve ilgili önlemleri almak.
  2. Akredite edilmek üzere başvuran kuruluşların ilgili standartlara ve ölçütlere göre denetimini yapmak ve bu denetim sonucunda kuruluşun akredite edilip edilmemesine karar vermek, akredite edilen kuruluşları izlemek, akreditasyonun kapsamını değiştirmek, gerektiğinde akreditasyonu askıya almak veya geri çekmek ve akredite edilen kurum ve kuruluşlar arasında Kurumun görev alanına giren konularda işbirliğini sağlamak.
  3. Uluslararası ve bölgesel akreditasyon birlikleri ve örgütleri, ülkelerin akreditasyon kuruluşları ve akreditasyon kuruluşu bulunmayan ülkelerdeki akreditasyonla ilgili kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kurmak ve işbirliğinde bulunmak.
  4. TÜRKAK akreditasyonu amacıyla başvuran kuruluşların müracaatı, değerlendirilmesi ve akredite edilmesi ile ilgili olarak elde edilmiş bilgilerin gizliliğini korumak.
  5. Yurt içinde ve yurt dışında, akreditasyonun önemini ve kalite bilincini artırıcı faaliyetlerde bulunmak, görev alanına giren konularda eğitim vermek, araştırma ve yayın yapmak.
  6. Kurum faaliyetlerinin icrası için hizmet almak, taşınır ve taşınmaz mal satın almak, yaptırmak, satmak, kiralamak.
  7. İyi laboratuvar uygulamaları konusunda ulusal izleme otoritesi olarak hizmet vermek.
  8. Kurumun verdiği akreditasyon hizmetleri ve eş değerlendirme denetimi sonuçlarına dair kamuoyunu bilgilendirmek.
  9. Faaliyet alanıyla ilgili diğer görevleri yerine getirmek.

İş Ekipmanlarının Muayenesi

Ülkemizde patlayıcı ortam terimi genel olarak ATEX kısaltmasıyla kullanılmaktadır. Patlayıcı ortamda kullanılan elektrikli ekipman ve cihazlara da “Ex ekipman” adı verilmektedir.  25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği,  işyerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektedir. Buna göre iş ekipmanı olarak belirlenen ekipmanların yine belirlenen zamanlarda periyodik muayenelerinin yapılması gerekmektedir.  Dolayısıyla Ex ekipmanlar da birer iş ekipmanı olarak tanımlanmakta ve periyodik muayeneye tabi tutulma zorunluluğu doğmaktadır.

Ex Ekipmanların Muayenesi

30/6/2016 tarihli ve 29758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (2014/34/AB) kapsamında yer alan iş ekipmanlarının periyodik kontrolü; muayene ve testlere ilave olarak anılan Yönetmeliğe uygunluğunun kontrolünü de kapsayacak şekilde yapılmalıdır.

Patlayıcı ortamda kullanılan iş ekipmanlarının uygunluk kontrolü, iş ekipmanının ilk kurulumu da dâhil olmak üzere ekipmanın türüne göre belirlenen aralıklarla yapılır. Patlayıcı ortamda kullanılan iş ekipmanlarının uygunluk kontrolü esnasında, uygunluk belgesi kapsamındaki özelliklerin devam etme durumuna ilişkin TS EN 60079 ve TS EN ISO 80079 standart serilerine göre hareket edilir.

Ex Ekipman Muayenesi Yapmaya Hangi Firmalar Yetkilidir?

TÜRKAK’ın patlayıcı ortamlardaki ekipmanların muayenelerini yapmaya yetkilendirdiği kuruluşları web sitesinde listelemektedir. Arme de bu listede yer alan ülkemizdeki az sayıda firmalar arasındadır.  Akreditasyon kapsamımıza ulaşmak için tıklayın.

Arme’nin Akredite Muayene Hizmetinin Avantajları Nelerdir?

Arme 1995 yılından bu yana yangın, patlayıcı ortamlar, statik elektrik, acil durum yönetimi alanlarında yüzlerce proje gerçekleştirmiş bir firmadır.  2019 senesinden bu yana hizmetlerini TÜRKAK akreditasyonu kapsamında ve kalite yönetim sistemi standardı çerçevesinde sürdürmektedir.  Böylelikle verdiği hizmetlerdeki bağımsızlık ve tarafsızlığını garanti etmektedir. Hazırladığı raporlar üçüncü taraflarca kabul görmekte, müşteri şikayetleri ve çıkar çelişkisi gibi alanlarda şeffaf bir hizmet sunmaktadır.  Öte yandan kurum ve kurum personelinin sürekli gelişimi, yetkinliğinin artması amacıyla hedefler belirlemektedir. Bu hedefler iç ve dış denetimlerde sorgulanmakta, TÜRKAK akreditasyonunun devamlılığı süresince sistemli çalışması garanti altında tutulmaktadır.

Öte yandan patlayıcı ortamlardaki risklerin yönetimine dair zengin birikim ve deneyimi sayesinde en sorunlu projelerde istisnai çözümler üretmektedir.

Saha Uygulamalarımız:

Arme TÜRKAK akreditasyonuna sahip, Ex ekipmanların periyodik kontrolünde uzmanlaşmış bir iş güvenliği şirketidir.

TÜRKAK akreditasyonuna sahip Arme, muayenesini yaptığı ekipmanlara yönelik bir veri tabanı oluşturmanın önemine inanmaktadır. Bu amaçla her bir ekipmanı, kolaylıkla takip edilebilir bir veri tabanına kaydetmekte ve eşsiz bir periyodik muayene etiketiyle takibini kolaylaştırmaktadır.

Çoğu işletmede Ex ekipmanlara yönelik tekil bir kodlama sisteminin bulunmaması, ekipman takibini ve diğer işlemleri zorlaştırmakta, geçmişe dönük verilerden anlamalı sonuçlar üretme fırsatının kaçırılmasına sebep olmaktadır.  Bu kodlama ve etiketleme sistemi ile işletmelerde görsel olarak da bir farkındalık yaratılmaktadır.

Üstlenilen projelerde yürütülecek çalışmaların ana adımları aşağıdaki gibi planlanmaktadır.

Daha Detaylı Bilgi İçin Arme’ye Ulaşın

Arme, Ex ekipmanlarının periyodik muayenesi konusunda TÜRKAK akreditasyonuna sahip Türkiye’nin en yetkin firmalarından biridir. Tecrübe ve bilgi birikimimiz, denetimleri kusursuz bir şekilde gerçekleştirmemizi ve müşterilerimize zamanında detaylı raporlar sunmamızı sağlar. Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz veya bir incelemeye ihtiyacınız varsa, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. İhtiyaçlarınızı tartışmaktan ve gereksinimlerinizi karşılayan bir teklif hazırlamaktan memnuniyet duyarız.

Paylaşın:

İlgili Yazılar